TechnologiaLogo-Dywert-Marki-Deweloper


Domy Kobyłka - Budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej:Ściany fundamentowe wykonane z bloczka betonowego, murowane na ławach betonowych;


Ściany zewnętrzne budowane z cegły Porotherm P+W o podwyższonej ochronie cieplnej w stosunku do tradycyjnej cegły dziurawki;


Ściany miedzy sąsiadami z dylatacjami wykonane z cegły o podwyższonej ochronie akustycznej (dylatacje między budynkami umożliwiają wyodrębnienie samodzielnej działki);


Nadproża prefabrykowane L-19


Strop nad parterem i piętrem monolityczny żelbetowy o podwyższonej ochronie akustycznej. Brak uciążliwych skosów nad głową i ciągle pękających płyt kartongipsowych.


Więźba dachowa drewniana, połacie dachowe pokryte blachodachówką koloru grafitowego typu GERMANIA;


Tynki wewnętrzne gipsowe z agregatu, pokryte natryskowo gruntem, przygotowane do malowania;


Segmenty wyposażone we wszystkie przyłącza zewnętrzne                        i instalacje wewnętrzne;


Kostka brukowa na schodach zewnętrznych;


Stolarka okienna i balkonowa PCV wykonana z sześciokomorowych profili i wypełniona trzyszybowym szkleniem K=0,7.


Drzwi wejściowe metalowe ocieplone, drzwi wewnętrzne we własnym zakresie Kupującego.


Parapety wewnętrzne z konglomeratu.


Podłoga: wylewka betonowa z agregatu.


Elewacja zewnętrzna wykonana z tynku typu baranek grubości 1,5 mm, malowana farbą silikonową, na styropianie gr. 15cm.


Do każdego segmentu - dwa miejsca postojowe przed budynkiem. Miejsca postojowe wyłożone kratą z tworzywa wypełnione trawą lub kamieniem.


Teren wokół budynku uporządkowany, posiana trawa.


Ogrodzenie frontowe wykonane z bloczków betonowych łamanych ze stalowymi malowanymi przęsłami, ogrodzenie boczne i tylne ocynkowane, płoty ogrodowe rozgraniczające sąsiedzkie ogródki.


Chodniki wyłożone kostką brukową.


Indywidualne opomiarowanie mediów: prąd, woda miejska, gaz.


Piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania i regulatorem pokojowym, grzejniki panelowe marki Purmo.


Ogrzewanie podłogowe w kuchni i łazienkach.


Strych do aranżacji we własnym zakresie, na strychu dwa okna dachowe doświetlające pomieszczenie.


Wszystkie instalacje: gazowa, elektryczna włącznie z osprzętem, wodno – kanalizacyjna bez białego montażu, kable do TV, alarmowa (okablowanie), domofon łącznie z osprzętem, centralnego odkurzacza bez jednostki centralnej, rozprowadzone po budynku.Kobyłka atrakcyjne domy na sprzedaż

Wyciąg z projektu budowlanego segmentów przeznaczonych na sprzedaż


Projekt zagospodarowania terenu inwestycji segmentów  w Kobyłce - część opisowa


Przedmiotem inwestycji jest budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (segmenty) o dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz trzech zbiorników na nieczystości ciekłe (szamb szczelnych) na terenie nieruchomości - działki ewid. nr 39/13 z obrębu ewid. nr 16 w Kobyłce przy ulicy Legionów Polskich.


Poza budynkami, od strony ich elewacji frontowych planuje się lokalizację 6 miejsc postojowych (2 miejsca postojowe /1 segment) oraz połączenia ze zjazdami na rodzimym gruncie (stabilizowanym kratką trawnikową dostosowaną do obciążenia pojazdami, o powierzchni zabudowy <15% pokrytego terenu), a także wykonanie utwardzeń terenu (nawierzchnia z prefabrykowanej kostki betonowej) na dojściach do segmentów (chodniki) oraz miejsca do ustawienia pojemników na odpady stałe (śmietniki z uwzględnieniem możliwości selektywnego zbierania odpadów).


Do poszczególnych segmentów zostaną doprowadzone przyłącza odpowiednich mediów, zgodnie z warunkami wydanymi przez ich gestorów. Do czasu pojawienia się możliwości technicznych podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej Miasta Kobyłka, nieczystości ciekłe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach o pojemności 10m3 (szambach), zlokalizowanych na terenie inwestycji, zapewniając ich odpowiednią odległość od okien i drzwi zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od granic z działkami sąsiednimi i drogą.


Obsługa komunikacyjna dla segmentów jest zapewniona poprzez bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Legionów Polskich w Kobyłce. Jezdnia drogi wykonana jest z asfaltobetonu.


Domy zostały zlokalizowane w taki sposób, że nie powodują nadmiernego zacieniania i umożliwiają naturalne oświetlenie pomieszczeń w nich zlokalizowanych oraz budynków znajdujących się w sąsiedztwie, spełniając tym samym wymogi zawarte w §13 i §60 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Wody opadowe z dachów segmentów, poprzez rynny i rury spustowe, będą odprowadzane na teren własny inwestycji. Nie przewiduje się podnoszenia istniejącego poziomu terenu powyżej terenów sąsiednich, wobec czego nie dojdzie do naruszenia §29 Prawa wodnego oraz §29 ww. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, czyli wody opadowe nie będą kierowane, na tereny sąsiednich nieruchomości.

 

Na terenie, na którym znajduje się działka stanowiąca teren inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kobyłce Nr XVI/172/04 z dnia 15 stycznia 2004 r., zgodnie z którą działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe.


Działka stanowiąca teren inwestycji nie jest wpisana do rejestru zabytków.


Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zagrożenia dla środowiska i nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.


Istniejący stan zagospodarowania terenu segmentów w Kobyłce.


Działka stanowiące teren inwestycji jest obecnie niezabudowana. Nieruchomość jest pokryta jedynie roślinnością niską (trawy, byliny), bez drzew i krzewów, których usunięcie wymagałoby uzyskania stosownego zezwolenia. Teren ma płaskie ukształtowanie.Projekt architektoniczno-budowlany domów w Kobyłce1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego.


Projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne będą zrealizowane w formie zabudowy szeregowej (segmenty), z dwoma kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem nieużytkowym i bez piwnic. Segmenty posiadają prostą bryłę na planie figury zbliżonej do prostokąta z podcieniem w elewacji frontowej, w której również znajdzie się wykusz w poziomie piętra. Segmenty będą przykryte dachami dwuspadowymi.


2. Układ konstrukcyjny segmentów, rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia, rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych.


a) Opinia geotechniczna segmentów przeznaczonych na sprzedaż.


Zgodnie z załączoną opinią geotechniczną projektowane segmenty zalicza się do I kategorii geotechnicznej, jako mieszkalne, dwukondygnacyjne, w prostych warunkach gruntowych, posadowione powyżej zwierciadła wód gruntowych.


b) Posadowienie budynków, fundamenty segmentów przeznaczonych na sprzedaż.


Projektuje się bezpośrednie posadowienie domów na żelbetowych ławach fundamentowych wykonanych na 10 cm warstwie wyrównującej z „chudego" betonu wykonanej na warstwie gruntu piaszczystego. Obciążenie na ławy będzie przekazywane poprzez słupy oraz ściany fundamentowe wykonane z prefabrykowanych bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Na ścianach fundamentowych należy wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową (dwie warstwy papy bitumicznej na lepiku) oraz pionowe docieplenie wykonane od zewnątrz 10 cm warstwy styropianu wodoodpornego wykończonego tynkiem żywicznym (cokół).


c) Ściany, kominy segmentów przeznaczonych na sprzedaż.


Ściany konstrukcyjne oraz ściany zewnętrzne projektuje się z pustaków ceramicznych klasy 15 oraz częściowo z cegły pełnej klasy 15 (kominy) murowanych na zaprawie cementowo -wapiennej marki 7,5. Ściany konstrukcyjne pomiędzy zdylatowanymi budynkami projektuje się z bloczków silikatowych o wysokim tłumieniu akustycznym.  W miejscach określonych w projekcie należy wykonać słupy żelbetowe. Ściany zewnętrzne zostaną wykończone od zewnątrz metodą „lekką-mokrą”, z zastosowaniem warstwy ocieplenia wykonanej z 15 cm styropianu. Ściany działowe zostaną wykonane z pustaków ceramicznych murowanych na zaprawie cementowo - wapiennej. Wykończenie ścian od wewnątrz: tynk gipsowy. Kominy zostaną wykonane jako murowane z cegły pełnej klasy 10 na zaprawie cementowo - wapiennej marki 5. Do kominka powinno zostać doprowadzone powietrze z zewnątrz rurą ɸ100 poprowadzoną pod posadzką. Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzanie spalin z kotła o zamkniętej komorze spalania za pomocą przewodu powietrzno-spalinowego, zgodnie z zaleceniami producenta kotła


d) Stropy, schody segmentów przeznaczonych na sprzedaż.


Przyjęto wykonanie monolitycznych stropów żelbetowych (dopuszczalne obciążenie użytkowe 1,5 kN/m2) opartych na podciągach oraz ścianach nośnych poprzez wieńce żelbetowe. Strop nad piętrem należy wykończyć warstwą izolacji termicznej wykonanej z 20 cm styropianu EPS100, ułożonej na folii paroizolacyjnej i zabezpieczonej od góry warstwą dociskową wykonaną jako zbrojona przeciwskurczowo posadzka betonowa o grubości 5 cm. Schody wewnętrzne wykonane jako monolityczne, żelbetowe (max obciążenie użytkowe 3,0 kN/m2). Schody zabezpieczyć balustradą o wys. 1,0 m (wymagane min. 0,9 m).


e) Dach segmentów przeznaczonych na sprzedaż.


Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej. Pokrycie dachu blachodachówką układaną na łatach i kontrłatach. Obróbki blacharskie w kolorze pokrycia dachu, rynny PCV. Ściany pomiędzy budynkami wyprowadzić 0,3 m ponad dach i wykończyć obróbką blacharską


3. Instalacje segmentów przeznaczonych na sprzedaż.


W budynkach przewiduje się wykonanie instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, c.w.u. i c.o. (w skład której wejdzie gazowy kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania) oraz teletechnicznej i RTV.ZAPRASZAM DO ZAMIESZKANIA W KOBYŁCE

Domy Kobyłka

DYWERT DEVELOPER

biuro@dywert.pl

Tel. +48  601 157 326

       +48  667 334 679